malatas-2012--2013-roadmap-reveals-a-very-tablet-friendly-future.html Chưa cài đặt giao diện