25-samsung-galaxy-note-2-tips.html Chưa cài đặt giao diện